บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด

สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้โอกาสเด็กๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้...โดยการจ่ายค่าเทอมเป็นชั่วโมงทำความดีและการปลูกต้นไม้
สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้โอกาสเด็กๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้...โดยการจ่ายค่าเทอมเป็นชั่วโมงทำความดีและการปลูกต้นไม้

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

"ไม่มีประเทศใดในโลกที่รัฐบาลสามารถช่วยเหลือดูแลประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ นั่นจึงเป็นหน้าที่หนึ่งของภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความพร้อมกว่า ในการเข้ามาร่วมมือกันช่วยเหลือหรือสนับสนุน เพื่อทำให้สังคมโดยรวมเติบโตขึ้นได้้"
คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด
บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้โอกาสเด็กที่ยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาที่มีมานานและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน จำนวนเด็กไม่รู้หนังสือในชนบทยังมีจำนวนมาก หลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง หน่วยงานเอกชนและคนที่มีกำลังพร้อมขับเคลื่อนสังคมจึงไม่สามารถนิ่งเฉยกับเยาวชนเหล่านี้ได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด (B.R.E.A.D) จึงมีหน้าที่หารายได้จากการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจ โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงในยี่ห้อ "ข้าวโรงเรียน" รับผลิตหรือออกแบบของพรีเมี่ยม ของขวัญ และของที่ระลึกให้กับบริษัทต่่างๆ โดยกำไรทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ B.R.E.A.D สามารถสร้างผลกำไรและรับใช้สังคมได้ในเวลาเดียวกัน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ผลจากการดำเนินงานทำให้เด็กยากไร้ในพื้นที่ชนบทได้มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน และตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
สถานที่จัดกิจกรรม
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
835 ผู้เข้าชม