ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี
โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน (เริ่มดำเนินการปี 2558) ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคนในการนำความรู้กลับไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ตลอดจนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิด และยังเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นต่อไปให้กลับมาสืบทอดโครงการ "รักษ์ป่่าน่าน" เพื่อให้ชุมชนสามารถยืนหยัดพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้เข้าชม  453