ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ (As Process)

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ (As Process)
การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีอยู่ในการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินงานของ 2 หน่วยงานได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) * สถาบันแอล.พี.เอ็น. ด้วยสถานการณ์การขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วของบริษัท ทำใหต้องเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและคุณภาพเป็นมืออาชีพ ดังนั้น ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือการเพิ่มขีดสมรรถนะพนักงานเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายท้งในปัจจุบันให้มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตในสายอาชีพในอนาคต ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงได้จัดตั้ง "สถาบันแอล.พี.เอ็น." (L.P.N.Academy) ขึ้นในปี พ.ศ.2556 เพื่อบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ * กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ปัญหาการกดขี่แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานสตรียังเป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการกดขี่แรงงานที่เป็นสตรีด้อยโอกาส ซึ่งขาดการศึกษา ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องอาศัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายด้านโดยเฉพาะงานบริการ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานบริการรักษาความสะอาดให้กับชุมชนที่บริษัทบริหาร โดยมีแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีอ้อยโอกาสในสังคมไทยได้อบรมวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ในปี 2554 บริษัทได้ศึกษาแนวคิด "กิจการเพื่อสังคม"เพื่อต่อยอดแนวทางการดำเนินงานและได้จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC) ขึ้น เพื่อแยกการบริหารและพร้อมที่จะรองรับเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งจะต่อยอดการอบรมและขยายงานด้านบริการเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้ คุณภาพชีวิต ศักดิ์ศรี และความสุขของสตรีด้อยโอกาส และสามารถนำผลกำไรคืนให้กับสังคมในอนาคต ปัจจุบันมีจำนวนสตรีด้อยโอกาสในบริษัทนี้มากกว่า 1,500 คน

ผู้เข้าชม  374