การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

 

-โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ปะการังและฟื้นฟูปะการัง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดทำแปลงอนุบาลปะการังแบบกลางน้ำและก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์ปะการังและอนุบาลปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จัดทำสรุปรายงานวิจัยการขยายพันธุ์และการฟื้นตัวของปะการังและตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาโครงการด้านการปลูกจิตสำนึกรักษ์ทะเลของเยาวชนต่อเนื่อง

-โครงการเทิดไท้องค์ราชันและเทิดไท้องค์ราชินี ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน ปล่อยลูกปูคืนสู่ทะเล และเก็บขยะตามชายหาดบริเวณบ้านอ่าวอุดม

ผู้เข้าชม  76