Care the Whale

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นพลเมืองของโลก พร้อมทั้งภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตระหนักถึงปัญหา และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาจากจุดเริ่มต้น จากจุดยืนของแต่ละภาคส่วน เพื่อเป็นอีกแรงในการทวนเข็มนาฬิกาแห่งวิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้โลกเป็นระบบนิเวศที่ยังคงอยู่ เป็นทรัพยากรที่สมดุลสำหรับคนรุ่นหน้า สำหรับสัตว์และพืช อีกมากมายที่เป็นสมาชิก ผู้กำเนิด อาศัยเติบโต อยู่ในห่วงโซ่แห่งการดำรงอยู่ของโลก

Article & Tips

News & Activities