SE News&Activities

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม จำกัด มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มี...
11 ผู้เข้าชม
แม้ปลายด้ามขวางของไทยจะมีความไม่สงบติดต่อกันมาหลายปี และจากปลาที่คนเมืองเมืองไม่ให้ราคา เรามารวมกลุ่มพึ่งพาตัวเองนำปลามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม...
20 ผู้เข้าชม
หมู่บ้านกลางที่ราบกว้างใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ เป็นแผ่นดินที่อุดมด้วยน้ำท่า ชาวไตลื้อเมืองลวงเหนือ ตั้งชื่อหมู่บ้านตามถิ่นฐานเดิ...
23 ผู้เข้าชม
ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน 1.จิบน้ำชา Afternoon Tea Set ริมน้ำตก 2.ทำน้ำพริกมะแขว่น (วัตถุดิบพื้นบ้านแห่งชุมชนศิลาเพชร) 3.นั่งรถซาเล้งชมทัศนียภาพ 4.ร...
26 ผู้เข้าชม
เปิดฟาร์ม เปิดโอกาสทำเกษตรอินทรีย์และโรคจิตเวช
118 ผู้เข้าชม
มอบกระเจี้ยบสดเพื่อผู้ป่วยจิตเวช 5 กิโลกรัม
107 ผู้เข้าชม
สืบเนื่องจากโครงการ มอแกน ผู้พิทักษ์เกาะสุรินทร์ เมื่อปี 2563 ทางมูลนิธิตลากหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสานต่อโครงการการจัดการขยะทะเล ในปี 2...
322 ผู้เข้าชม
ถ้าท่านคือองค์กรหรือบริษัทที่มีพนักงานเกิน 100 คน ท่านสามารถจ้างงานผู้พิการทางจิตสังคม ได้ในอัตราส่วน 100 คน : 1 คน โดยให้การสนับสนุนผ่านมาตรา 35 ...
344 ผู้เข้าชม
โครงการอบรมสำหรับผู้พิการทางจิตสังคม ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจทั่วไป
557 ผู้เข้าชม