ลงทะเบียนสำหรับอาสาสมัคร ImpactVolunteer (พื้นที่แชร์ความดีอย่างสร้างสรรค์)

ขอเชิญชวนผู้สนใจเป็นอาสาสมัครร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่องค์กรภาคสังคมซึ่งมีอุดมการณ์ มุ่งแก้ไขประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายด้วยนวัตกรรม  แต่ก็ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในบ้างด้าน  เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรภาคสังคมมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สนใจเป็นอาสาสมัคร

          1. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านการตลาด ด้านการเงิน/บัญชี  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านกฎหมาย อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่น้อยกว่า 5 ปี

          2. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ร่วมสอนงาน หรือให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านดังกล่าว ให้แก่องค์กรภาคสังคม เช่นกิจการเพื่อสังคม เป็นต้น โดยสามารถแบ่งปันเวลาได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 5 ชั่วโมง ตลอดระยะวลา 3 เดือน ของการช่วยเหลือองค์กรภาคสังคม

 

จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดรับอาสาสมัครในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 60 คน  ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นอาสาสมัครเกินจำนวนดังกล่าว  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเพื่อไม่ให้เกินจำนวนดังกล่าว

 

วิธีการสมัครเป็นอาสาสมัคร

          1. ลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ setsocialimpact.com

          2. เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครเพื่อประสานงานในรายละเอียด

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

 

แจ้งผลการคัดเลือก

          จะแจ้งผลให้ทราบภายใน 7 วันทำการ  นับจากวันปิดรับสมัคร  โดยจะแจ้งผลให้ทราบทาง email ที่ผู้สมัครแจ้งไว้

  

รูปแบบการดำเนินการ

     การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัคร

            รูปแบบการอบรม    :  การบรรยายและ Workshop

            ระยะเวลาการอบรม :  2 วัน

            สถานที่จัดอบรม     : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 และ 7 อาคาร B ข้างสถานทูตจีน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

     วิธีการอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรภาคสังคม

          กลุ่มอาสาสมัครจะให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรภาคสังคม ในระยะเวลา 3 เดือน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้

                    การพบองค์กรภาคสังคม ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง

                    การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Email / การสอนงานเป็นระยะ

          ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับกลุ่มอาสาสมัครที่ให้ความช่วยเหลือ

 

     ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

          องค์กรภาคสังคมมีแผนการดำเนินกิจการ

          สามารถแก้ปัญหาให้แก่องค์กรภาคสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเติบโตได้ต่อไป

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

            การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย  ยกเว้น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 

Download รายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

            

            คุณปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี (ผึ้ง) หรือคุณปริยากร โภคา (อึ่ง)

            ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 0-2009-9842 , 0-2009-9816

            Email : EnterpriseEducationDepartment@set.or.th

 

ผู้เข้าชม  5309