Impact Echoes

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม


          หลายหน่วยงานที่มีความพยายามจะสร้างผลลัพท์ทางสังคมผ่านกิจกรรมมากมาย แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าผลลัพท์ของหลายโครงการยังไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ เพราะขาดข้อมูลผลลัพท์จากการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงทำให้หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจในการประเมินผลลัพท์ทางสังคมมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม การจัดทำการประเมินผลลัพท์ทางสังคมก็ยังเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะในการจัดดำเนินการ และมีเสียงสะท้อนจากผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลลัพท์ทางสังคมในประเด็นปัญหาต่างๆ  เช่น ปัญหามาตราฐานในการจัดทำ ปัญหาทางเทคนิควิธีการที่ได้มา  ข้อจำกัดในองค์ความรู้ หรือขาดแผนตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ SET Social Impact จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาชุดตัวชี้วัดการประเมินผลลัพท์ทางสังคม (Social Impact  Assessment) ร่วมกับมูลนิธิรากแก้วโดยได้นำกรณีศึกษา 22 โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการจาก ภาคธุรกิจ ภาคสังคม โครงการจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ โครงการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มาพัฒนาเป็นชุดตัวชี้วัดเพื่อผลลัพท์ทางสังคม  มุ่งหวังให้หน่วยงาน ได้แก่ ภาคธุรกิจที่จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคสังคมที่สนใจโครงการเพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินโครงการเพื่อสร้างผลัพท์ทางสังคมได้มีทางเลือกในการนำเอาชุดตัวชี้วัดไปประยุกต์ใช้กับโครงการของตนเอง โดยตัวชี้วัดจากโครงการ เป็นตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรม มีความจำเพาะ และสามารถวัดและติดตามผลเป็นตัวเลขได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

          การนำไปใช้ของภาคธุรกิจและสังคม จะเป็นเสียงสะท้อนประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่จัดทำนี้ได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้งานสามารถแจ้งผลการนำไปใช้ หรือ เสนอเพิ่มตัวชี้วัดพร้อมเหตุผล หรือ ถอดถอนตัวชี้วัดพร้อมเหตุผล ได้ที่ inbox ของเว็บไซต์  เพื่อตลท. จะพิจารณาและปรับปรุงตัวชี้วัดตามคำชี้แนะให้มีประสิทธิภาพต่อการนำไปใช้และสร้างผลลัพท์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 

ผู้เข้าชม  11890