Impact Articles

SE Gym Showcase : Ethnica

Ethnica แรงบันดาลใจจากวิถีชนเผ่า สู่สินค้าหัตถกรรมยุคใหม่ ออกแบบใช้งานตามยุคสมัย สร้างรายได้ให้กลุ่มชาติพันธุ์
76 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Avautis

Avautis กิจการเพื่อการดูแลเด็กพิเศษในระยะยาว ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองได้ มีงานทำ ต้นแบบแห่งความยั่งยืน
83 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

“เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม” พัฒนาผู้พิการ สร้างอาชีพหลากหลาย ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเงินบริจาค
142 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Relationflip

“Relationflip” ดูแลสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยมืออาชีพ สวัสดิการเพื่อวัยทำงาน ช่วยลดความเครียด เพิ่มความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน
116 ผู้เข้าชม

Green Economy : Next growth and survive ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation ...
550 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : วรรณรักษ์ หัวหิน

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ผลิตบุคลากรดูแลผู้สูงอายุและเด็ก มองหาพันธมิตรขยายธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ
274 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : พรานพอเพียง

“พรานพอเพียง” เดินหน้าพันธกิจ “มีเหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง แบ่งปันสู่ชุมชน” มุ่งพัฒนาสร้างอาชีพ รายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
222 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : มาเรียมโอเชี่ยน

“มาเรียมโอเชี่ยน” แปรรูปอาหารทะเล ต่อยอดประมงพื้นบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนชายแดนใต้
651 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ผลประโยชน์ 4 ต่อเมื่อลดขยะได้ในองค์กร

จากปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ริเริ่มพัฒนา โครงการความร่วมมื...
155 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  81121