เกี่ยวกับเรา

About Us

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน “SET100 ผนึกกำลังประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือจากภาคธุรกิจในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจ Start-up และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณเกศรา มัญชุศรี ได้แสดงความพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ส่งเสริมให้ธุรกิจดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุน สร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย Social Impact Platform เป็นหนึ่งในแผนงานดังกล่าว

Social Impact Platform จะนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีคน มีกำลังเงิน มีความเชี่ยวชาญ มีสถานที่ แล้วอยากแบ่งปัน อยากทำงานร่วมกับภาคสังคมในด้านต่างๆ แต่ยังไม่มีข้อมูลในภาคสังคมเพียงพอ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้นำข้อมูลจากภาคสังคมมานำเสนอ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะทำหน้าที่เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายให้พบกันจนสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันในการร่วมกันพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม

ถึงแม้การทำงานเพื่อสังคมขององค์กรต่างๆ จะดำเนินมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่องค์กรต่างๆ ในภาคสังคม รวมถึงกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนและปัจจัยส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ช่องทางการนำเสนอสินค้าหรือบริการ เครือข่ายที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทำให้องค์กรภาคสังคม ตลอดจนกิจการเพื่อสังคมไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับภาค สังคม โดยผ่านช่องทางของSocial Impact Platform เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและเชื่อมต่อกันระหว่างองค์กร จะนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศน์ขององค์กรภาคสังคมที่แข็งแกร่งมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้องค์กรภาคสังคมสามารถเติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรภาคสังคมตลอดจนกิจการเพื่อสังคมโดยผ่าน Social Impact Platform นั้น เกิดขึ้นจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาสาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมทั้งบนออนไลน์และ การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด Workshop การจัดประชุมย่อย/สัมมนา ในประเด็นหัวข้อด้านสังคมที่อยู่ในความสนใจของภาค ธุกิจและภาคสังคม ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจและภาคสังคมได้มีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และสามารถหาจุดร่วมในการประสานความร่วมมือกันต่อไป

ผู้เข้าชม  19014