SE101 Online Offering

เพื่อการเรียนรู้ และปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) การพัฒนาธุรกิจจากระดับ แนวคิด/ความคิดสร้างสรรค์ (Idea/Creativities) มาสู่การเริ่มต้นขับเคลื่อนความคิดให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ได้จริง สร้างจุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคม โดยสามารถเรียนรู้ได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ

News & Activities

ไม่พบข้อมูล