Impact Program

SE201

SET SE 201 for Corporate ภายใต้แนวคิด “CSR Transformation” เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรูปแบบในลักษณะ บรรยาย Workshop...

SE101 Online Offering

เพื่อการเรียนรู้ และปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) การพัฒนาธุรกิจจากระดับ แนวคิด/ความคิดสร้างสรรค์ (Idea/Creativities) มาสู่การเริ่มต้นขับเ...

SE 101@University

บนสมมติฐานที่ว่าผู้ประกอบการที่มีจิตสาธารณะ มีแนวคิดการทำธุรกิจผสมผสานกับความเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “ส่วนรวม” เป็นคุณสมบัติที่พึงส่งเสริมให้เกิดมี กล่าวคือ ในกา...

SE102

SE102 สร้างศักยภาพให้ ผู้ประกอบการสังคม เป็นนักประกอบการ ที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบการเรียนรู้ ให้อยู่ในกระบวนการเรียนทำ กล่า...

SI GYM

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดโครงการ “SET Social Impact Gym” ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done เป็นการแบ...

ผู้เข้าชม  10305