Impact Biz

" พื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวที่ธุรกิจทำงานเชื่อมต่อกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา ร่วมดูแลและรับผิดชอบ ในมิติต่าง ๆ อีกมุมความจริง นอกเหนือจากธุรกิจปกติของแต่ละองค์กร ที่สังคมอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ซึ่งถือเป็นอีกแรงบันดาลใจ ที่กระตุ้นให้เกิดการสานต่อ การส่งต่อแนวคิดในการสร้าง Impact ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ การหวังผลลัพธ์เป็นความยั่งยืนระยะยาว มากกว่าผลกำไรระยะสั้น "

ภาคธุรกิจ

ทั้งหมด 68 รายการ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถานที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในบริเวณทิศเหนือ และเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เบทาโกรเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และมีฐานการผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และส่งออกไปยังตลาดการค้าสำคัญในต่างประเทศ พร้อมทั้งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมุ่งสูการเป็น '' The Green Rubber Company"