Impact Biz

" พื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวที่ธุรกิจทำงานเชื่อมต่อกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา ร่วมดูแลและรับผิดชอบ ในมิติต่าง ๆ อีกมุมความจริง นอกเหนือจากธุรกิจปกติของแต่ละองค์กร ที่สังคมอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ซึ่งถือเป็นอีกแรงบันดาลใจ ที่กระตุ้นให้เกิดการสานต่อ การส่งต่อแนวคิดในการสร้าง Impact ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ การหวังผลลัพธ์เป็นความยั่งยืนระยะยาว มากกว่าผลกำไรระยะสั้น "

ภาคธุรกิจ

ทั้งหมด 68 รายการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

An in-house logistics provider for Shopee Thailand

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมุ่งสูการเป็น '' The Green Rubber Company"

โอเชียนกลาส

วิสัยทัศน์ "โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง" เป้าหมายของเราคือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี”

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เรามุ่งมั่นที่จะรักษา พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย , ตามความต้องการ และความคาดหวังทั้งขององค์กรและของลูกค้า