Impact Creator

ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise คือ องค์กรที่มีตัวตน จุดยืน และดำเนินการเพื่อเป้าหมาย (Goal) ทางสังคม การวัดผลและสื่อสารผลลัพธ์ทางสังคม มีผลการดำเนินงานเป็น Impact โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ภาคสังคม

ทั้งหมด 104 รายการ

บริษัท เจ-ราจา ธุรกิจเพื่อสังคม จำกัด

ให้บริการเป็นตัวแทนลูกหนี้ในการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อหาแนวทางการชำระหนี้อย่างเหมาะสม ให้ลูกหนี้ได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายและการเงิน เป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพหนี้ส่วนบุคคล และให้บริการจัดอบรมความรู้เรื่องหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน

เลิร์นดู

ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้เด็กๆสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน เป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เรียนรู้ STEAM ผ่านธรรมชาติ และสร้างทักษะฐานสมรรถนะ โดยเป็นการทำกระบวนการร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับการหารายได้ ที่มีการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์โลกยุค AI

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี

Haze Free Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคมไร้ควัน เริ่มต้นจากงานวิจัยใน โครงการวิจัย“ประเทศไทยไร้หมอกควัน”ชุดโครงการย่อยที่1“การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน” จากงานวิจัย พบว่า พื้นที่เผาไหม้ 3-9 ล้านไร่ ผู้ป่วยจากฝุ่นควันใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ปีละ 0.3 ล้านคน นักท่องเที่ยวลดลง 6 ล้านคนต่อปี ขาดรายได้ปีละ 10,000 ล้านบาท CSR “ปลูกป่า ไม่ได้ป่า” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรโดยไม่พ...

เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิต และให้บริการรถตุ๊กๆไฟฟ้าพัทธ์ รถตุ๊กๆที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตุ๊กๆพัทธ์สามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนตัวรถได้ ทำให้สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องยกหรืออุ้ม รวมถึงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และคงเอกลักษณ์ความเป็นตุ๊กๆไทยแลนด์ ได้เป็นอย่างดี

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลอยู่ในเขตการปกครองและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก(อบต.แม่พริก) ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 485 ครัวเรือน มีราษฎรอาศัยอยู่จริงทั้งตำบล 988 คน มี 1 โรงเรียน 3 วัด 18 วิสาหกิจชุมชน 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน อาจกล่าวได้ว่าเป็นตำบลที่เล็กที่สุดในประเทศไทย เป็นพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบภัยพิบัติแล้งต่อเนื่อง จนทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปทำกินในที่ทำกินแห่งใหม่ และด้วยจำนวนประชากรน้อย จึงเป็นข้อจำกัดเชิงพื้นที่ ๆ ไม่มี อบต.เป็นของตนเอง ต้องไปรวมกับ อบต.แม่พริก ซึ่งเป็นตำบลใหญ่ ก่อให...