Impact Creator

ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise คือ องค์กรที่มีตัวตน จุดยืน และดำเนินการเพื่อเป้าหมาย (Goal) ทางสังคม การวัดผลและสื่อสารผลลัพธ์ทางสังคม มีผลการดำเนินงานเป็น Impact โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ภาคสังคม

ทั้งหมด 101 รายการ

บริษัท บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัทฯเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบ 100% ซึ่งจะไม่จ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้น โดยกําไรของบริษัทที่ได้มาจากการขายสินค้าและบริการทั้งหมดนนั้นจะนําไป สร้างประโยชน์สงู สดุ ให้กับสังคม โ ดยเรามีวิสัยทัศน์องค์กรคือ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกพิการ พร้อมคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน  เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นให้คุณค่าคนมากกว่าเครื่องจักร ต้องการยกระดับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีส่วนในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีและปลอดภัย โดยการสร้างงานด้วยต้นกำเนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากดินแดนลังกาสุกะ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการประมง ที่ได้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและวัตถุดิบดั้งเดิมเป็นหัวใจสำคัญ เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีกำไรคืนสู...

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ( Brand AVAUTIS )

จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษใน จ.พังงา ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2553 จัดตั้ง “ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดพังงา” เพื่อเป็นกำลังใจดูแลพัฒนาเด็กพิเศษ เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเอง ปัจจุบัน เด็กพิเศษเข้าสู่วัยทำงาน แต่เด็กพิเศษส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตังเอง ด้วยต้นทุนของเด็ก หรือระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน เราจึงสร้างงานทีผู้ปกครอง สามารถทำงานร่วมกันกับเด็กพิเศษ จูงมือไปด้วยกันด้วยรักและเข้าใจ    

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมชน นำความรู้คู่การพัฒนา ให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง เพื่อสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน

โวลันทิสต์ : โครงการ โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

  เราคือใครอะ ? ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี  ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ  ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่  1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์  2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน...