Impact Creator

ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise คือ องค์กรที่มีตัวตน จุดยืน และดำเนินการเพื่อเป้าหมาย (Goal) ทางสังคม การวัดผลและสื่อสารผลลัพธ์ทางสังคม มีผลการดำเนินงานเป็น Impact โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ภาคสังคม

ทั้งหมด 91 รายการ

เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น

เอ็ดวิงส์ทหวานในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยการจัดการอบรม การบริการให้คำปรึกษา และการวัดประเมินเพื่อออกแบบโครงการเพื่่อผลกระทบทบร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และสร้างโปรแกรมการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรมนุษย์ของไทย

บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิค ฟาร์ม มุ่งพัฒนาการทำปศุสัตว์ทางเลือก ที่เน้นสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร และสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมรอบข้าง

บจก.ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินกิจการในรูปแบบ วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการแบ่งปันความรู้ และความยั่งยืนสู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด“พลังแห่งการแบ่งปัน” ในการส่งต่อและแบ่งปัน พลัง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ของวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด แบ่งปันให้แก่ชุมชนเกษตรกร เพื่อร่วมสร้างและขยายการเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติให้ขยายตัว ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อผู้บริโภค ในการบริโภคผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดี

บริษัท โพล์คไรซ์ จำกัด

บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด(กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตร) ที่มุ่งสร้างผลกำไรสู่ "เกษตรกรรายย่อย" โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตเพื่อรักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกันสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ผลิต ชุดชั้นในสตรี แบรนด์ Sabina ซึ่งเป็นบริษัท คนไทย มีจำนวนสาขาอยู่ทั้งสิ้น 5 สาขา มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงเทพฯ