SE201

SET SE 201 for Corporate ภายใต้แนวคิด “CSR Transformation” เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรูปแบบในลักษณะ บรรยาย Workshop และ Sharing เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ และยกระดับโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR สู่แนวทางการทำงานอย่างยั่งยืน (Social Business)

News & Activities