ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SETSocialImpact เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

--------------------------------------------------------------------------------

เนื้อหาในเว็บไซต์

เพื่อให้ SETSocialImpact สามารถรองรับและแสดงเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่านตกลงยินยอมโดยการมอบเนื้อหาให้แก่ SETSocialImpact หรือด้วยการนำเนื้อหานั้นขึ้นแสดงในเว็บไซต์ให้ SETSocialImpact มีสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์, สิทธิในการเผยแพร่และการจัดเก็บ (หรือสิทธิ์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้)

ท่านรับรองว่าเนื้อหาที่ท่านนำแสดงในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางที่ผิด) ของบุคคลอื่นใด

ท่านรับทราบและเข้าใจว่า บรรดาข้อมูล, ตัวอักษร, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอ, ข้อความ, หรือสิ่งที่สื่อความหมายในลักษณะอื่นๆ ไม่ว่าจะโพสโดยเปิดเผยต่อสาธารณะและที่สื่อสารกันเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด, โพสท์, อีเมล, ส่ง หรือนำมาสู่เว็บไซต์

ก่อนนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์ SETSocialImpact อาจตรวจสอบเนื้อหาของท่านก่อนหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม SETSocialImpact มีสิทธิ(แต่มิใช่หน้าที่) ที่จะตรวจสอบ, ปฏิเสธ หรือย้ายเนื้อหาใดๆ ของท่านที่ปรากฏในเว็บไซต์ด้วยดุลยพินิจของ SETSocialImpact แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ SETSocialImpact ยังมีสิทธินำเนื้อหาของท่านออกจากเว็บไซต์ หากเนื้อหานั้นขัดต่อข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น

--------------------------------------------------------------------------------

ความไม่รับผิด

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูลความรู้ ฐานข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น SETSocialImpact จึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฎผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้องสมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

SETSocialImpact ขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น SETSocialImpact ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง SETSocialImpact เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

ผู้เข้าชม  2785