บนสมมติฐานที่ว่าผู้ประกอบการที่มีจิตสาธารณะ มีแนวคิดการทำธุรกิจผสมผสานกับความเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “ส่วนรวม” เป็นคุณสมบัติที่พึงส่งเสริมให้เกิดมี กล่าวคือ ในการส่งเสริมให้มีธุรกิจประเภทเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ตลาดหลักทรัยพ์ฯ มีวิสัยทัศน์สำคัญในการวางโครงสร้างการเรียนคิด เรียนรู้ เรียนทำ ธุรกิจเพื่อสังคม ให้อยู่ในระบบการศึกษาของชาติที่เป็นโครงสร้างใหญ่ โดยมุ่งหวัง ให้เกิดการผลิตบัณฑิต เพื่อการพัฒนาสู่อนาคต เป็น Hybrid Generation ที่ใช้เป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (Change) แลมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ

          เบื้องหลังแนวคิดดังกล่าว คือส่วนหนึ่งของความพยายามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การสร้างคนรุ่นหน้าที่พร้อมต่อการพัฒนา ในโลกที่ต้องการ “ความสมดุลย์” ในการเติบโต (Balanced Growth) ทั้งนี้ การออกแบบนักธุรกิจเพื่อสังคม จึงต้องเริ่มตั้งแต่ในระบบการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความพร้อม ทั้งโครงสร้าง    นวตกรรมทางหลักสูตร บุคลากร พื้นที่เรียนรู้ เรียนทำ ที่ครบวงจร นอกจากนี้ การสร้างบุคลากรที่เป็น Hybrid Generation ดังกล่าว จำเป็นต้องเน้นที่ “กระบวนการ” ของการ “เรียนคิด เรียนรู้ และเรียนทำ” 


      

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการ SET Social Impact SE101@University โดยร่วมมือกับพันธมิตร ที่เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะ และสร้างความรู้เบื้องต้นอย่างครอบคลุมในเรื่องการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ให้แก่ นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ที่สนใจสร้างธุรกิจเพื่อสังคม โดยส่งมอบความรู้ เนื้อหาหลักสูตร SET SE101 ให้แก่สถานศึกษา ที่มีแนวนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบใหม่ ๆ มีความสนใจสร้างบริการวิชาการ ความรู้ที่สอดรับกับความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันอุดมศึกษา จะร่วมกันออกแบบหลักสูตรเพื่อผู้เรียน ทั้งในรูปแบบกิจกรรม การเรียนระยะสั้น ปริญญาบัตร งานวิจัย ค่ายความรู้ ไปจนถึงการเรียนรู้ไปจนถึงการเรียนรู้และศึกษางานในสถานประกอบการ การฝึกอบรมและเตรียมผู้สอน โดยมีกรอบ Flagship Content SET SE101 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบและพัฒนาขึ้น

          ตลาดหลักทรัพย์ออกแบบเนื้อหา ส่งมอบหลักสูตร ให้คำปรึกษาและกิจกรรม

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบหลักสูตรพื้นฐาน โดยเน้นเนื้อหาที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในการออกแบบการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ ตามความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน ให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สอน (training the trainer) รวมทั้งจัดให้มีวิทยากรพิเศษเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเนื้อหาและการเรียนรู้

 

 

สถาบันการศึกษาใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่  : website www.setsocialimpact.com / facebook SET SOCIAL IMPACT / Contact Center : 02-009-9999 / ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม 02-009-9000 ต่อ 9899

 

      

 

 

    

  

News & Activities