เราคือสื่อกลาง เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการสร้างความดี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 • Impact Creator
  องค์กรเล็กที่มีใจในการพัฒนาสังคม
  และต้องการ การสนับสนุน
 • Impact Biz
  เราพร้อมสนับสนุนเงินทุน ความรู้ ทรัพยากร และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
  สังคมให้ดียิ่งขึ้น
 • Impact Program
  หลักสูตรการเรียนคิด เรียนรู้ เรียนทำ สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
 • Impact Movement
  ร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม
  ให้เกิด Impact Multiplier
 • Impact Volunteer
  พวกเรามีจิตอาสาอยากทำความดี
  สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ
  เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ในสังคม
 • Climate Care Platform
  โครงการความร่วมมือการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 • Care the Bear
  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานหรือกิจกรรมขององค์กร
 • Care the Whale
  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
 • Care the Wild
  โครงการปลูกป่าดูดซับก๊าซเรือนกระจกสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ

Impact Creator สิ่งดีๆ รอการสนับสนุน


ดูเพิ่มเติม

Impact Movement ข่าวสารและกิจกรรม


ดูเพิ่มเติม

Impact Care


Impact Volunteer