SE102

SE102 สร้างศักยภาพให้ ผู้ประกอบการสังคม เป็นนักประกอบการ ที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบการเรียนรู้ ให้อยู่ในกระบวนการเรียนทำ กล่าวคือ ผู้เรียน เรียนจากความจริงที่ทำมา โดยมีองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ (Practitioner) เป็นผู้ถ่ายทอดแนะนำ ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนจึงเป็นการฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ไข และเรียนรู้ (workshop) ร่วมกัน กล่าวคือเน้นการเรียนรู้ ทั้งมิติ “ตัวตน” (Self) และ องค์กร (SE)

News & Activities