ส่งเสริมการทำความดีที่ยั่งยืน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและสังคม จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ขึ้นตั้งแต่ปี 2549

 

 

โดยจัดสรรผลตอบแทนจากเงินลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯจำนวน 100 ล้านบาท มาเป็นทุนเริ่มต้นเพื่อจัดจั้งมูลนิธิฯ และจัดสรรผลกำไรของตลาดหลักทรัพย์ฯจำนวน 1ใน3 เข้าเป็นเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายของมูลนิธิฯเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมที่ยั่งยืน โดยมีกรอบการดำนเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ความดี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  กีฬาและสังคม

ความดี : สนับสนุนการทำดีในหลากหลายรูปแบบ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างต้นแบบความดีและคนดี ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทย

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม : ทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของคนในสังคม

กีฬาและสังคม : ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬา และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ผู้เข้าชม  143