โครงการไทยคิดไทยคม

บริษัทสนับสนุนการนำระบบการสื่อสารมาใช้เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการศึกษา กล่าวคือ บริษัทได้ใช้ดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมในการส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยโครงการหลัก คือโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน โดยใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเป็นสื่อกลางเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนการสอน และมีส่วนช่วยส่งเสริมเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียมกัน

ผู้เข้าชม  105