โครงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

นอกเหนือจากการนำโครงข่ายเพื่อการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาแล้ว ไทยคมยังได้ขยายบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการศึกษาเรียนรู้ (Ecosystem) โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอวกาศ บริษัทจึงนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างจินตนาการ และศูนย์การเรียนรู้ด้านอวกาศและดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ Interactive ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ สถานีดาวเทียมและนอกห้องเรียน เป็นต้น

ผู้เข้าชม  49