ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท

ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการดำรงอยู่ของบริษัท พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้คิดเอง ทำเอง และบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนและร่วมดำเนินการ โดยให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใน 7 ด้าน ได้แก่
1.1 การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นโดยการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หล่อเทียนพรรษา ฯลฯ
1.2 การเสิรมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชน โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพและให้การรักาาพยาบาลกับคนในชุมชน โดยร่วมกับโรงพยาบาลของภาครัฐรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในโทษของยาเสพติด ฯลฯ
1.3 การพัมนาชุมชน เช่น ร่วมพบปะคนในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ศึกษาความต้องการในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนพนักงานจิตอาสาพัฒนา วัด โรงเรียนและส่วนราชการในท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและราชการในท้องถิ่น
1.4 การส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยจัดอบรมเพื่อฝึกอาชีพด้านต่างๆ ให้แก่คนในชุมชน พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการรับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน ฯลฯ
1.5 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา สร้างห้องน้ำ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนในชุมชน การร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนในชุมชนอาสาสมัครจากพนักงานร่วมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งสนับสนุการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนับสนุนค่ายลูกเสือ และค่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในชุมชน การส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทไปเป็นครูเพื่ออบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนในชุมชน ฯลฯ
1.6 การสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่นการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชน การปรับปรุงพื้นที่และระบบไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดกิจกรรม 5 ส. พร้อมมอบเก้าอี้ให้กับวัดที่ได้รับความสูญเสียในด้านทรัพย์สินจากภัยน้ำท่วม การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ
1.7 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น จัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน การปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานและบริเวณ รอบชุมชน ฟื้นฟูป่าชุมชน การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ฯลฯ

ผู้เข้าชม  153