News & Activities

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน และภาคธุรกิจร่วมงาน SET Social Impact Day 2017 : Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”
315 ผู้เข้าชม
คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
89 ผู้เข้าชม
Chapter 3 : กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Basic Law for Social Enterprise)
139 ผู้เข้าชม
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน SET Table Tennis Championship 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
93 ผู้เข้าชม
คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในงาน “Thailand’s Best Local Product” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่โซน “สานพลังประชารัฐ”
113 ผู้เข้าชม
คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำคณะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ศึกษาดูงานนวัตกรรมผลิตพลังงานทดแทนจากถ่านไผ่ และ ผลิตภัณท์แปรรูปจากไผ่ รวมถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ต.ผาปัง จ.ลำปาง
105 ผู้เข้าชม
Chapter 2 : การวิจัยด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Research and marketing strategies)
118 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym by mai Executives

ImpactBiz

Term of use

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SETSocialImpact เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

--------------------------------------------------------------------------------

เนื้อหาในเว็บไซต์

เพื่อให้ SETSocialImpact สามารถรองรับและแสดงเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่านตกลงยินยอมโดยการมอบเนื้อหาให้แก่ SETSocialImpact หรือด้วยการนำเนื้อหานั้นขึ้นแสดงในเว็บไซต์ให้ SETSocialImpact มีสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์, สิทธิในการเผยแพร่และการจัดเก็บ (หรือสิทธิ์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้)

ท่านรับรองว่าเนื้อหาที่ท่านนำแสดงในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางที่ผิด) ของบุคคลอื่นใด

ท่านรับทราบและเข้าใจว่า บรรดาข้อมูล, ตัวอักษร, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอ, ข้อความ, หรือสิ่งที่สื่อความหมายในลักษณะอื่นๆ ไม่ว่าจะโพสโดยเปิดเผยต่อสาธารณะและที่สื่อสารกันเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด, โพสท์, อีเมล, ส่ง หรือนำมาสู่เว็บไซต์

ก่อนนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์ SETSocialImpact อาจตรวจสอบเนื้อหาของท่านก่อนหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม SETSocialImpact มีสิทธิ(แต่มิใช่หน้าที่) ที่จะตรวจสอบ, ปฏิเสธ หรือย้ายเนื้อหาใดๆ ของท่านที่ปรากฏในเว็บไซต์ด้วยดุลยพินิจของ SETSocialImpact แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ SETSocialImpact ยังมีสิทธินำเนื้อหาของท่านออกจากเว็บไซต์ หากเนื้อหานั้นขัดต่อข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น

--------------------------------------------------------------------------------

ความไม่รับผิด

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูลความรู้ ฐานข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น SETSocialImpact จึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฎผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้องสมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

SETSocialImpact ขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น SETSocialImpact ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง SETSocialImpact เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

 655
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์