• หน้าแรก

  • Aging Society

  • การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย: ปัญหาและข้อเสนอแนะ

  • หน้าแรก

  • Aging Society

  • การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย: ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย: ปัญหาและข้อเสนอแนะ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย: ปัญหาและข้อเสนอแนะ"

ศึกษารูปแบบและการจัดการด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรฐานการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่ข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้จัดทำ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา 

 407
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์