เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

“เว็บไซต์ประชารัฐรักสามัคคี มุ่งหวังให้ผู้ร่วมกันขับเคลื่อนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน สานพลังกันอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการของการ...
477 ผู้เข้าชม
Collaboration for the better of ASEAN's connectivity
249 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
160 ผู้เข้าชม
Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems
273 ผู้เข้าชม
The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this work cultural relations.
934 ผู้เข้าชม
Thai Young Philanthropist Network (TYPN) is a network of young social-minded professionals with a shared mission to make a positive difference to Thailand.
164 ผู้เข้าชม
หลักสูตร International MBA ผลิตบุคลากรที่เป็น Change Makers เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก
595 ผู้เข้าชม
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
159 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  7093