การเกษตร

การผลิตและตลาดสินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยได้เริ่มต้นมาเกือบ 30 ปีก่อน โดยในระยะแรกการผลิตเป็นไปเพื่อตอบสนองกับตลาดส่งออกในต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าข้าวอินทรีย์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย มีการเติบโตอ...
722 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  2160