ชุมชนและสังคม

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่สนใจแก้ไขปัญหาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)
237 ผู้เข้าชม
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 ประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความสับสนต่อการนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
236 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  2251