ImpactVolunteer

COACH SET Social Impact GYM 2018 ประเสริฐ ตรีวีธานุวัฒน์ (COACH เสริฐ) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคม maiA กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
463 ผู้เข้าชม
COACH SET Social Impact GYM 2018 ดร.พงศ์ธร ธาราไชย (COACH หนึ่ง) กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
70 ผู้เข้าชม
COACH SET Social Impact GYM 2018 นิติธร ดีอำไพ (COACH อ้วน) เหรัญญิก / การเงิน สมาคม maiA รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน บมจ. ช ทวี
58 ผู้เข้าชม
COACH SET Social Impact GYM 2018 ดร.วิจิตร เตชะเกษม (COACH โล้) ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น
83 ผู้เข้าชม
COACH SET Social Impact GYM 2018 นิธาน ชัยเนตร (COACH ต้น) รองเลขาธิการ สมาคม maiA ผช.ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์
71 ผู้เข้าชม
COACH SET Social Impact GYM 2018 ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ (Coach อั๋น) นายกสมาคม maiA รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ที เอส ฟลาวมิลค์ จำกัด
72 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  16158