บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

การอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G - Upcycle) / Green Style

การอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G - Upcycle) / Green Style
ชื่อกิจกรรม :
การอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G - Upcycle) / Green Style
วันที่ :
08/03/2017 - 13/09/2022
สถานที่ :
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตำบล/แขวง :
ถนนเพชรบุรี
อำเภอ/เขต :
ราชเทวี
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

        "G - Upcycle Products ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

        สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษปี 2558 ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะรวม 26.85 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยวันละ 73,560 ตันแต่นำไปกำจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 31.06 หรือ 8.34 ล้านตันต่อปี นำไปใช้ประโยชน์ 4.94 ล้านตันต่อปี นำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตันต่อไป และมีขยะตกค้างในพื้นที่ และกำจัดไม่ถูกต้อง 6.22 ล้านตันต่อปี พวกเราต้องทำอย่างไร? ขยะต่างๆ เหล่านี้ถึงจะลดลง

        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด "การอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G - Upcycle)" ขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ G – Upcycle และ Upcycle Carbon Footprint ในการนี้ทีมงานกรีน สไตล์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ "แนวคิดและแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองในโครงการ G – Upcycle และ Upcycle Carbon Footprint

        จากสิ่งของใกล้ๆ ตัวที่ไม่ได้ใช้แล้ว สิ่งของที่ถูกทิ้ง สิ่งของที่คนอื่นเห็นว่าไม่มีประโยชน์ จริงๆ แล้วสิ่งของเหล่านั้นมันยังคงมีประโยชน์อยู่ในตัวมันเองทิ้งสิ้น อยู่ที่ว่าเราจะเห็นประโยชน์ของมันเป็นแบบใด อย่างไร ถ้าเราลองหันไปมองสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวของเราอาจเกิดแนวคิดหรือวิธีการที่จะสร้างประโยชน์ให้มันต่อก็เป็นไปได้...

ผู้เข้าชม  1182