ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Social Impact Gym by mai Executive : Coaching 3

Social Impact Gym by mai Executive : Coaching 3
ชื่อกิจกรรม :
Social Impact Gym by mai Executive : Coaching 3
วันที่ :
11/06/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
คลองเตย
อำเภอ/เขต :
คลองเตย
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

SET Social Impact Gym by mai Executives 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความรอบด้าน สามารถสร้างธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยแรงอุทิศจากผู้ประกอบการที่มีจิตอาสา
  • เพื่อสร้างทักษะเชิงปฏิบัติ ในการสร้างธุรกิจให้แข็งแรง เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์เป้าหมายทางสังคม ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • เพื่อเปิดช่องทางการเรียนรู้ ระหว่างกัน ระหว่าง Social Entrepreneur และ ผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ 
  • เพื่อนำไปสู่การขยายผลอื่นๆ เช่น การลงทุนต่อยอด นวัตกรรม เป็นต้น
ผู้เข้าชม  1283