บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

การประชุมร่างแผนบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

การประชุมร่างแผนบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ชื่อกิจกรรม :
การประชุมร่างแผนบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
วันที่ :
07/06/2017
สถานที่ :
โรงแรมเสนา เพลส
ตำบล/แขวง :
คลองเตย
อำเภอ/เขต :
คลองเตย
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

        การประชุมร่างแผนการบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

        เนื่องด้วย “เมือง” คือสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เต็มไปด้วยตึกสูง ชุมชนแออัด มีการใช้พลังงานและทรัพยากรสูงมาก และสิ่งที่มักจะตามมาก็คือ “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองอยู่เสมอ เช่น มลพิษทางน้ำและอากาศ มลพิษทางเสียง สุขภาวะ ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงพื้นที่สีเขียวที่มีค่อนข้างน้อยไม่เหมาะสมกับปริมาณคนที่อาศัยอยู่
        จากปัญหาข้างต้น หลายฝ่ายได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นดังกล่าว จึงเกิดการ "ร่างแผนบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน" ขึ้นโดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นผู้จัดการประชุมร่างแผนฯ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นผู้แทนของแต่ละภาคส่วนในการจัดทำร่างแผนบูรณาการเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนของประเทศไทย บริษัท กรีน สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการได้เข้าร่วมเป็นผู้แทนในการร่างแผนบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในครั้งนี้

ผู้เข้าชม  1244