ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทยตอกย้ำพลัง กรีน ดีเอ็นเอ หนุนพนักงานสะสมความดี 50,000 ชั่วโมง

กสิกรไทยตอกย้ำพลัง กรีน ดีเอ็นเอ หนุนพนักงานสะสมความดี 50,000 ชั่วโมง
ชื่อกิจกรรม :
กสิกรไทยตอกย้ำพลัง กรีน ดีเอ็นเอ หนุนพนักงานสะสมความดี 50,000 ชั่วโมง
วันที่ :
01/01/2017 - 01/06/2017
สถานที่ :
ธนาคารกสิกรไทย
ตำบล/แขวง :
ราษฎร์บูรณะ
อำเภอ/เขต :
ราษฎร์บูรณะ
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

 ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานของธนาคาร บริษัทของธนาคารกสิกรไทย กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานแก่ธนาคารกสิกรไทย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำนวนกว่า ​34,000 คน ให้มี กรีน ดีเอ็นเอ (Green DNA) เพื่อให้แนวคิดนี้ซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการของธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคาร สังคม และประเทศในภาพรวม 

 ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้ริเริ่มโครงการให้พนักงานสะสมชั่วโมงความดี ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวัน​ลา จำนวน 1 วันต่อปี โดยผลตอบรับสูงกว่าความคาดหมาย มีพนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาจำนวนกว่า 7,900คน มีชั่วโมงจิตอาสาเกิดขึ้นกว่า 42,200 ชั่วโมง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20,000 ชั่วโมง หรือสูงกว่า 2 เท่า นอกจากนั้นพนักงานได้ชวนบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทำจิตอาสาอีกกว่า 2,000 คน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงกว่า 9,200 ชั่วโมง

     ในปี 2560 นี้ ธนาคารกสิกรไทยจึงเดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ตั้งเป้าหมายเพิ่มจากปีที่แล้ว โดยยังสนับสนุนพนักงานจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้นแก่โครงการจิตอาสาที่สร้างความยั่งยืนทางภาคการเงินของประเทศโครงการละ 5,000 บาท เช่น กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การปลูกฝังวินัยการออม การใช้จ่าย การหารายได้เสริม และวิธีการทำธุรกรรมให้ปลอดภัยเป็นต้น สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินในทุกภาคส่วนของสังคม อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าชม  1984