บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

GLOBAL SHAPERS : SETTING AN ECO-FRIENDLY MINDSET / Green Style

GLOBAL SHAPERS : SETTING AN ECO-FRIENDLY MINDSET / Green Style
ชื่อกิจกรรม :
GLOBAL SHAPERS : SETTING AN ECO-FRIENDLY MINDSET / Green Style
วันที่ :
25/11/2017
สถานที่ :
Steps with Theera
ตำบล/แขวง :
คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง จึงถูกตีความและนำไปปฏิบัติในหนทางที่หลากหลาย แต่ทุกหนทางล้วนทำด้วยความหวังที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่พวกเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ให้ยังคงสมบูรณ์ ปลอดภัย และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จึงเป็นวันดีที่ผู้คนซึ่งมีแนวความคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป โดยหนึ่งในนั้นมี บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด โดยมีคุณจรัญพร เลิศสหกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการตั้งคำถามเพื่อหาความต้องการและเป้าหมาย คิดนอกกรอบไปให้ไกลกว่ากฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเดิมๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอาศัยหลักวัฏจักรของธรรมชาติ (Life Cycle of Nature) ที่สร้างแต่ประโยชน์และไม่ทิ้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเอาไว้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยหลักการนี้สามารถใช้ได้ในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ตัวเรา จนถึงสังคม และโลกใบนี้

ผู้เข้าชม  1044