บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บมจ. ทีวีไดเร็ค อนุมัติทำโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี บจก. กรีน สไตล์ เป็นที่ปรึกษา

บมจ. ทีวีไดเร็ค อนุมัติทำโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี บจก. กรีน สไตล์ เป็นที่ปรึกษา
ชื่อกิจกรรม :
บมจ. ทีวีไดเร็ค อนุมัติทำโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี บจก. กรีน สไตล์ เป็นที่ปรึกษา
วันที่ :
24/01/2018 - 31/08/2018
สถานที่ :
บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ตำบล/แขวง :
ท่าแร้ง
อำเภอ/เขต :
บางเขน
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 ทางผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมหารือและอนุมัติการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว ซึ่งมี บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา โดยโครงการสำนักงานสีเขียวนี้ ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานใน 7 หมวด คือ การบริหารจัดการองค์การ, การดำเนินงาน, การใช้พลังงานและทรัพยากร, การจัดการของเสีย, สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน, การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการจะเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ถือเป็นความมุ่งมั่นและท้าทายอย่างสูงที่ บมจ. ทีวีไดเร็ค ตั้งใจทำโครงการพร้อมกันทั้งหมด 11 อาคาร เนื่องจากการทำโครงการสำนักงานสีเขียวให้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทั้งผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานของบริษัทฯ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ผู้เข้าชม  1847