บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : PPS (TGO 6/2560)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : PPS (TGO 6/2560)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : PPS (TGO 6/2560)
วันที่ :
26/01/2018
สถานที่ :
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตำบล/แขวง :
สวนหลวง
อำเภอ/เขต :
สวนหลวง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Project Planning Service Public Company Limited

ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 (Carbon Footprint for Organization : CFO)

 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำ “นโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์”  ซึ่งโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และได้มีการพิจารณาเพิ่มนโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอนาคต โดยมีบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของ PPS ในครั้งนี้ และได้รับการทวนสอบข้อมูลจากคณะผู้ทวนสอบไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยคณะผู้ทวนสอบจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ECEE)

และจากการประชุมคณะทำงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : GTO ครั้งที่ 53-2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยผลการพิจารณา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำในด้านการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แสดงถึงความโปร่งใส ความจริงใจ และการเป็นต้นแบบในการนำไปสู่แผนการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งสามารถนำไปรายงานให้กับลูกค้าและตลาดหลักทรัพย์ด้านการคำนึงถึงความยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) ให้กับ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทาง บริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) อย่างเป็นทางการและถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ตอบโจทย์ตามแนวทางของ ESG และ SDGs ต่อไป

 

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

 

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

ผู้เข้าชม  1718