ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม SET SE 102

เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม SET SE 102
ชื่อกิจกรรม :
เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม SET SE 102
วันที่ :
13/03/2018 - 30/03/2018
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง "SET SE 102" ADVANCED PROGRAM ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ความยั่งยืน "สุดยอดความรู้ จาก 6 สุดยอดวิทยากรชั้นนำ"
 
คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากใบสมัคร จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 24.00 น.
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ SE 102 ในระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 12 พ.ค. 61 (8 ครั้ง)

รายละเอียดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ SET SE102
           ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สร้าง SET Social Impact Platform เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและภาคสังคม (ธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม มูลนิธิ) ให้ทั้งสองภาคส่วนมาพบและร่วมมือกันในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ความรู้ เทคโนโลยี ช่องทางการตลาด หรือทรัพยากรอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่ดี (Social Impact) อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
          เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ Social Enterprise ให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม ในการนี้ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมจึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการ SET Social Impact Gym โดยหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.      เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ให้สามารถสร้างผลลัพทธ์ที่ดีได้อย่างยั่งยืน
2.      เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) เข้าสู่ SET Social Impact Gym
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง 
 
หัวข้อการอบรม
วันที่จัดงาน
วิทยากร
1.       ค้นหาตัวตนและธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช่ 
(Design Thinking / Innovation / Social Impact Trend)
-    กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ หาแนวทางการแก้ไข 
มาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ
-    วิธีและแนวทางการสร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าในตลาด
-    การให้ความสำคัญของตลาด และทิศทางและทำธุรกิจเพื่อสังคมของในต่างประเทศ และในบริบทของประเทศไทย
 
5 เม.ย.
(B702-703)
อาจารย์ ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี
2.       เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ 
SE Business Model Canvas 
-    เตรียมความพร้อม ลงทุน” ตั้งต้นธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจนั้นๆ และมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น
9 เม.ย.
(B601-602)
คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ
• ที่ปรึกษาการวางระบบ กับบริษัทชั้นนำ เช่IRPC,TOYOTA,Mitsubishi , NusaSiri, Panaceeรวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
• ที่ปรึกษาด้าน Marketing online
 
3.       เพิ่มโอกาสทางการขายด้วยผลลัพธ์ทางสังคม 
(Social Impact Assessment)
-    เรียนรู้ วิธีปฏิบัติการวัดผลลัพธ์ทางสังคมของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ
 
10 เม.ย.
(B601-602)
อาจารย์ ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี
4.       เร่งสปีดธุรกิจเพื่อสังคม โตเร็วแบบลีนๆ 
(Lean strategy)
-    ระบบการปฏิบัติงาน (operating system) : แนวทางการจัดการที่ทําให้สินทรัพย์ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-    โครงสร้างการจัดการ (management infrastructure) :โครงสร้างกระบวนการ และระบบต่างๆ ที่ทําให้สามารถจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทํางานของฝ่ายปฏิบัติการ
-    วิธีสร้างแบบจำลองนวัตกรรม (สินค้าหรือบริการ) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและตอบคำถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าตลาดที่ถูกต้อง และเสียทรัพยากรน้อยที่สุด
 
 
19, 20 เม.ย.
(B702-703)
และ
(B701)
คุณชวยศ ป้อมคำ
CEO, Lean Entrepreneur
หัวข้อการอบรม
วันที่จัดงาน
วิทยากร
5.       เจาะเทคนิค สร้างยอดขายสุดปังด้วยการตลาดออนไลน์ (Digital Content Marketing)
-    เทคนิคการสร้าง Content ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
-    วิเคราะห์การใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า 
และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างยอดขาย
27 เม.ย.
(B603)
คุณภาวุธ พงษ์วิทยะภา
Founder & MD, Tarad.com
6.       บริหารเงินขั้นเทพสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม 
(Finance for SE)
-    เป้าหมายของธุรกิจ (Goal) เป็นตัวกำหนดทิศทางในการ บริหารเงินทุนตามความสำคัญ หาวิธีในการวางแผนเงินทุน (Budgeting) อย่างเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจสามารถไปถึงยังเป้าหมายได้
-    กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (Target Market) สามารถกำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ได้อย่างชัดเจน และบริหารทำให้เงินทุนที่เตรียมไว้ถูกนำมาใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
-    กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) การบริหารเงินทุน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้ทราบว่าเงินทุนที่จะต้องใช้นั้นมีจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด
 
4 พ.ค.
(B702-703)
คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
7.       เทคนิคพิชิตใจนักลงทุน (The Art of Pitching)
-    เทคนิคการเรียบเรียงหัวข้อนำเสนอตามความสำคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
-    ทักษะการนำเสนอ การทำ Presentation และทักษะการพูดให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ
 
8 พ.ค.
(A505)
คุณเฉลิมยุทธ บุญมา
Manager DTAC Accelerate
8.  Pitching day
12 พ.ค.
(B702-703)
 
Social Enterprise & คณะกรรมการ
 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม (รับจำนวนไม่เกิน 50 คน)
ศักยภาพทางธุรกิจ (Business Potential)
·       สินค้า บริการ แนวคิด
·       โอกาสทางธุรกิจ
·       แหล่งที่มาของรายได้
·       โอกาสสู่การขยายผลเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
·       สร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ดี Social Impact
ผู้เข้าชม  1994