บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการปันโอกาส วาดอนาคต

โครงการปันโอกาส วาดอนาคต
ชื่อกิจกรรม :
โครงการปันโอกาส วาดอนาคต
วันที่ :
01/01/1970
สถานที่ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดกิจกรรม :
มูลนิธิเอสซีจีตระหนักดีว่าในสังคมอันกว้างใหญ่ยังมีพื้นที่และผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมากเกินกว่ากำลังของเราเพียงลำพังจะให้ความช่วยเหลือได้ทั่วถึง มูลนิธิฯ จึงชักชวนเพื่อนพนักงานเอสซีจีที่มีอยู่กว่า 40,000 คน มาร่วมกันทำความดี สร้างสรรค์กิจกรรมด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ขยายขอบเขตงานอาสาสมัครให้กว้างไกล เพื่อปันโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสและวาดอนาคตให้กับคนของวันพรุ่งนี้ที่ยังขาดแคลน
โครงการปันโอกาส วาดอนาคตของมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 โดยส่งเสริมให้พนักงานเอสซีจีใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติแล้ว ยังนำไปสู่แนวทางของการทำประโยชน์เพื่อสังคมที่แปลกใหม่ โดยอาศัยความร่วมมือกับคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ปัจจุบันมีพนักงานเอสซีจีร่วมทำโครงการกว่า 50% ของพนักงานทั้งหมด และโครงการปันโอกาส วาดอนาคตนี้ได้สร้างรอยยิ้มให้แก่ชาวไทยทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
หลายครั้ง พนักงานเอสซีจีที่ดำเนินโครงการปันโอกาส วาดอนาคต ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว ลงมือลงแรงด้วยความเหนื่อยยาก และอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เป็นการทุ่มเทโดยสมัครใจเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างไม่มีเงื่อนไข เราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างในการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ และทำให้สังคมประจักษ์ว่าการเริ่มต้นด้วยความเสียสละและการร่วมมือร่วมใจจากคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คน สามารถสร้างสรรค์ความดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมได้อย่างไม่สิ้นสุด
ผู้เข้าชม  3798