บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

“MBK สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมสู่ Green Office” / Green Style

“MBK สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมสู่ Green Office” / Green Style
ชื่อกิจกรรม :
“MBK สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมสู่ Green Office” / Green Style
วันที่ :
22/06/2018
สถานที่ :
มาบุญครอง
ตำบล/แขวง :
วังใหม่
อำเภอ/เขต :
ปทุมวัน
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทีมงาน Green Style ขอขอบพระคุณบริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ได้ให้โอกาสเราเป็นวิทยากรในการอบรม “สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมสู่ Green Office” ให้กับพนักงาน MBK และ MBK Group จำนวน 60 คน สำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นอีกหนึ่งความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานของตนเองได้  โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ
          เราเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ จนก่อให้เกิดความตระหนัก ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ 

ผู้เข้าชม  1382