บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

TV Direct มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ Green Office

TV Direct มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ Green Office
ชื่อกิจกรรม :
TV Direct มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ Green Office
วันที่ :
01/06/2018 - 20/02/2019
สถานที่ :
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ตำบล/แขวง :
ท่าแร้ง
อำเภอ/เขต :
บางเขน
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

TV Direct มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และโอกาสที่จะลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรภายในบริษัท อันจะนำไปสู่การเกิดผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างแข็งแรง  และพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัตินโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวหรือสำนักงานที่ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยทางผู้บริหารของ TV Direct ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว ที่ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน คือ 1. การบริหารจัดการองค์การ 2. การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 3. การใช้พลังงานและทรัพยากร 4. การจัดการของเสีย 5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน 6. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในสำนักงาน และ 7. การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังภาพของคณะทำงานทุกหมวดด้านบน ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ โดยมีทาง บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ผู้เข้าชม  1566