Kokoboard

เปลี่ยนขยะเกษตรเป็นเงิน Turn Trash into Cash

เปลี่ยนขยะเกษตรเป็นเงิน Turn Trash into Cash
ชื่อกิจกรรม :
เปลี่ยนขยะเกษตรเป็นเงิน Turn Trash into Cash
วันที่ :
21/02/2019
สถานที่ :
ชุมชนที่มีความรพร้อม และสนใจทำโรงอัดไม้ชุมชน
ตำบล/แขวง :
บ้านพระ
อำเภอ/เขต :
เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด :
ปราจีนบุรี
ผู้เข้าชม  1503