อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

มอแกน Care the Whale เกาะสุรินทร์

มอแกน Care the Whale เกาะสุรินทร์
ชื่อกิจกรรม :
มอแกน Care the Whale เกาะสุรินทร์
วันที่ :
05/05/2022 - 06/05/2022
สถานที่ :
ลานกิจกรรม หมู่บ้ามอแกน เกาะสุรินทร์
ตำบล/แขวง :
เกาะพระทอง
อำเภอ/เขต :
คุระบุรี
จังหวัด :
พังงา
รายละเอียดกิจกรรม :

สืบเนื่องจากโครงการ มอแกน ผู้พิทักษ์เกาะสุรินทร์ เมื่อปี 2563 ทางมูลนิธิตลากหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสานต่อโครงการการจัดการขยะทะเล ในปี 2564 ภายใต้โครงการ Care the Whale โดยมอแกนเกาะสุรินทร์ ทางอันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ที่หมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านการจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกต้อง และ ให้ความรู้ในเรื่องสุขอนามันที่ดี ในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากองค์กรภาครัฐ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุข กศน. อบต .เกาะพระทอง และเอกชน ประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง และ Environmental Justice Foundation ผุ้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 45 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี Happy together ชุมชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ และ เอกชน ที่เข้ามาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อโครงการนี้ เป็นอย่างดียิ่ง และ เข้าใจในกระบวนการจัดการขยะ ที่เกิดขึ้นในชุมชน รู้จักที่มาของขยะว่าเกิดจากคนในชุมชนเอง หรือ เกิดจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน และ การแยกขยะที่ขายได้ เช่น พลาสติกประเภทต่างๆ เศษอวน เชือก ขวดแก้ว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง ส่วนที่ขายไม่ได้ เช่น กระดาษ ถุงขนม ถุงพลาสติก ทางชุมชนเข้าใจในวิธีการจัดการและ ได้รับความร่วมมือจาก อบต. และ อุทยานฯ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องบนฝั่ง
ขยะพิษ ที่มีในชุมชน เช่นแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทางชุมชนจัดหาที่ทิ้ง รวม 1 จุด และนำส่งอุทยานเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
การจัดการขยะเปียก ทางชุมชนจะดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยวิธีการ จัดหาที่ทิ้งขยะเปียก เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยต่อไปในอนาคต และการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 
ในด้านสุขอนามัยที่ดี ชุมชนเข้าใจถึงโทษของการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง จากที่เคยเผา และ และทิ้งลงทะเล ทำให้เกิดมลพิษ และสารพิษตกค้าง ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในชุมชน มีการจัดการกำหนดหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ในชุมชน เพื่อสุขอนามันที่ดีของคนในชุมชน

ผู้เข้าชม  682