ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ประมงปลายด้ามขวางพึ่งตนเอง

ประมงปลายด้ามขวางพึ่งตนเอง
ชื่อกิจกรรม :
ประมงปลายด้ามขวางพึ่งตนเอง
วันที่ :
07/03/2023 - 07/12/2025
สถานที่ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน
ตำบล/แขวง :
แหลมโพธิ์
อำเภอ/เขต :
ยะหริ่ง
จังหวัด :
ปัตตานี
รายละเอียดกิจกรรม :

ทะเลคือชีวิตของคนที่นี่ เราเลยเห็นโอกาสของการแปรรูปอาหารทะเล เพราะการแปรรูปอาหารทะเลถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมของไทยเนื่อจากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการทะเล เราแก้ปัญหาด้วยการสร้างาน การสร้างานและรายได้จะช่วยสร้างครอบครัวของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขและยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ และที่สำคัญทำให้ลดปัญหาการย้ายถิ่นของคนในชุมชนไปทำงานประเทศมาเลเซีย ทำให้กลุ่มครอบครัวประมงมีคความสุขและยั่งยืนได้

ผู้เข้าชม  537