มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสว่าง แก้วกันทา ซึ่งขณะนั้นทำงานกับ องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ HelpAge International ซึ่ง ทำงานในระดับนานาชาติและเนื่องจาก ยังไม่มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุโดยตรงในประเทศไทย จึงได้รับการสนับสนุนจาก องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ (HelpAge International) จัดตั้งมูลนิธิขึ้น และได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อ สาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร ประเภทมูลนิธิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เลขที่อนุญาต ต.379/2542 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิกับจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 ภายใต้ทะเบียนเลขที่ ชม.16

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกิน 10% หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% สำหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 10.5% และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.7% ในปี 2573 ส่วนประชากรวัยเด็ก (0-14 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วจาก 24.6% ในปี 2543 เหลือ 11.2% ในปี 2573 ขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือการมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวัยสูงอายุเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การขับเคลื่อนโครงการต่างตามยุทธศาสตร์ โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุ หรือชมรมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะพัฒนาตัวมูลนิธิเอง นำผลลัพธ์เชิงประจักษ์สรุปรวบรวมผลเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณะชน และร่วมเสนอแนะเชิงนโยบายนำไปสู่การผลักดันทางนโยบายและกฎหมาย เหล่านี้ล้วนขับเคลื่อนไปสู่วัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิดำเนินการอยู่ นั่นคือ “การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรผู้สูงอายุ และภาคีภาคประชาสังคม” มูลนิธิเชื่อมั่นว่า หากดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะนำพาไปสู่เป้าหมายระยะยาว นั่นคือ “คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ”

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากพลังของผู้สูงอายุ ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การดำเนินธุรกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม
อื่นๆ กิจกรรม CSR กับชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3631