เค้าเจ้อ

เค้าเจ้อ

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการนำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Social Enterprise' (SE) ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนที่มีแผนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ผู้เข้า ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ในชุมชนราวกับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตผ่านการมองเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยน และสัมผัสกับวัฒนธรรมชุมชน พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวที่ช่วยพัฒนาชุมชนไปด้วย
เค้าเจ้อ
เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการนำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Social Enterprise' (SE) ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนที่มีแผนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ผู้เข้า ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ในชุมชนราวกับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตผ่านการมองเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยน และสัมผัสกับวัฒนธรรมชุมชน พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวที่ช่วยพัฒนาชุมชนไปด้วย

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ชุมชนกุฎีขาว หนึ่งในชุมชนที่ถูกรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงคุณค่าหรือวัฒนธรรมของชุมชนได้เลย จึงเกิดเป็นโอกาสให้เราเข้ามาพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการของ Human Center Design กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนจะได้เข้าถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึง มรดกอันล้ำค่าที่แต่ละชุมชนนั้นมีแตกต่างกันไป

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างของประเทศไทยนัก เราจึงต้องการสร้างตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถสัมผัสได้จริงนอกเหนือไปจากความรู้ในห้องเรียน เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้รูปแบบของการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนและส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมในวงกว้างในแบบของ Cul.Jour ผ่านการท่องเที่ยวที่พัฒนาชุมชนควบคู่ไปพร้อมๆกัน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

สิ่งที่เรานำเสนอคือการเปิดประสบการณ์ในรูปแบบของทริป 1 วัน ผ่านความร่วมมือของทั้งคนในชุมชนและ Cul.Jour ที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการ Human Center Design เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และแนะนำเสนออัตลักษณ์ทั้งวัฒนธรรมชุมชน ประเพณี และของดีในแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมกับเรา โดยทั้งหมดนี้คือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เราสร้างเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คนในชุมชน ที่เริ่มรักษาวัฒนธรรมของชุมชนตนเองมากขึ้น ถ่ายทอดความรู้และคุณค่าเหล่านี้ออกสู่สังคม และการริเริ่มรวมกลุ่มกันพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู้ตัวอย่างการสร้างชุมชนยั่งยืน และเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: culjour@gmail.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1705