แองเจิลไลฟ์

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ข้อมูลสุขภาพ ต้องการการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และ ต่อเนื่อง ทั้งระดับบุคคล องค์กร ประเทศ เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของคนไข้และทีมแพทย์ ให้เกิดคุณภาพ ความปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ยอมรับได้

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ประชาชนต้องการสุขภาพดี หากเจ็บป่วย รู้ได้เร็ว รักษาได้เร็ว โดยทีมแพทย์ที่ไว้วางใจได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Healthcare Data Management 1.Healthdata entry and storage 2. Data Analytics 3.Collaborative care and share

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

Better health , trusted healthcare , lower cost Reduce transportation time Improve accessibility to care, knowledge outcome monitoring and management

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  111