บริษัท คีดู (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คีดู (ประเทศไทย) จำกัด

เราเป็นบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงและแม่บ้านโดยใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงง่ายและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วชัดเจนทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง เราช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำงานพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านได้มีโอกาสทำงานกับนายจ้างที่มีความต้องการตรงกัน โดยเราจะเป็นผู้คัดเลือกประวัติทั้งของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้ได้ทำงานด้วยกันตามทักษะและความต้องการที่ตรงกัน โดยเราจะเรียกร้องค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับความสามารถให้กับลูกจ้าง รวมถึงการติดตาม, ดูแล และเป็นที่ปรึกษาหลังจากการจ้างงานให้ทั้ง 2 ฝ่าย เราสนับสนุนให้ผู้หญิงได้ตระหนักถึงศักยภาพในตัวเอง มีความภาภูมิใจในตนเอง เราช่วยผลักดันให้ผู้หญิงทุกคนได้ทำงานเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวได้ โดยให้โอกาสผู้หญิงที่มีทักษะการเลี้ยงเด็กและทำงานบ้านมาทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้งานทำเนื่องจากอายุมาก หรือมีเวลาว่างเพียงแค่ช่วงหนึ่งของวันหลังจากดูแลครอบครัวเท่านั้น ได้ทำงานบ้าน หรือเป็นพี่เลี้ยงเด็กตามความสามารถของแต่ละคน นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้มีการฝึกฝนทักษะการทำงาน, ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีให้กับลูกจ้าง เพื่อให้เพิ่มโอกาสในการทำงานและค่าจ้างที่ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าจะเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการให้บริการพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านเพื่อช่วยให้ชีวิตของประชากรในภูมิภาคนี้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตง่ายขึ้น และได้รับบริการที่ดีจากลูกจ้างที่มีคุณภาพจากบริษัทของเรา
บริษัท คีดู (ประเทศไทย) จำกัด
เราเป็นบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงและแม่บ้านโดยใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงง่ายและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วชัดเจนทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง เราช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำงานพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านได้มีโอกาสทำงานกับนายจ้างที่มีความต้องการตรงกัน โดยเราจะเป็นผู้คัดเลือกประวัติทั้งของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้ได้ทำงานด้วยกันตามทักษะและความต้องการที่ตรงกัน โดยเราจะเรียกร้องค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับความสามารถให้กับลูกจ้าง รวมถึงการติดตาม, ดูแล และเป็นที่ปรึกษาหลังจากการจ้างงานให้ทั้ง 2 ฝ่าย เราสนับสนุนให้ผู้หญิงได้ตระหนักถึงศักยภาพในตัวเอง มีความภาภูมิใจในตนเอง เราช่วยผลักดันให้ผู้หญิงทุกคนได้ทำงานเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวได้ โดยให้โอกาสผู้หญิงที่มีทักษะการเลี้ยงเด็กและทำงานบ้านมาทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้งานทำเนื่องจากอายุมาก หรือมีเวลาว่างเพียงแค่ช่วงหนึ่งของวันหลังจากดูแลครอบครัวเท่านั้น ได้ทำงานบ้าน หรือเป็นพี่เลี้ยงเด็กตามความสามารถของแต่ละคน นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้มีการฝึกฝนทักษะการทำงาน, ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีให้กับลูกจ้าง เพื่อให้เพิ่มโอกาสในการทำงานและค่าจ้างที่ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าจะเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการให้บริการพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านเพื่อช่วยให้ชีวิตของประชากรในภูมิภาคนี้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตง่ายขึ้น และได้รับบริการที่ดีจากลูกจ้างที่มีคุณภาพจากบริษัทของเรา

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เราเริ่มต้นการจากปัญหาของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศหลายครั้ง แต่ไม่สามารถจัดหาพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพได้ในประเทศต่างๆ ได้ และในประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ต้องการพี่เลี้ยงเด็กหรือแม่บ้านประเภทไม่ประจำอยู่จำนวนมาก ประกอบกับในกรุงเทพเองก็มีผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสทำงานประจำได้ เช่น ผู้หญิงอายุมาก หรือผู้หญิงที่ว่างงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างวัน ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เราอยากพัฒนาคุณภาพของผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการหางานที่ดี หารายได้ที่มากขึ้นสำหรับพวกเธอ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ปัญหาสังคมในกรุงเทพที่เกิดจากการขาดโอกาสทางการศึกษา และการทำงานที่ได้รายได้ต่ำของผู้หญิงในกรุงเทพเอง และผู้หญิงต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

- มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างคุณค่าและเปลี่ยนทัศนคติในตนเองของผู้หญิงทุกคน - สนับสนุนการทำงานที่ถูกกฎหมายและแนะนำช่องทางการพัฒนาทักษะของตนเองให้ เพื่อลดปัญหาสังคม อาชญากรรม และการทำงานผิดกฎหมาย - พัฒนาทักษะอาชีพพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้าน รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาอังกฤษ การทำอาหาร เป็นต้น - ประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจ้างงานตำแหน่งแม่บ้านในที่ชุมชนต่างๆ 2. การให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่คุ้มครองแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ ทักษะด้านการดูแลเด็กและการเป็นแม่บ้านมืออาชีพ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2915