บริษัท อโพสโทรฟี แอล จำกัด

บริษัท อโพสโทรฟี แอล จำกัด

บริษัท อโพสโทรฟี แอล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มเครื่องหนังเป็นหลัก ภายใต้แบรนด์ Folio, กลุ่มสินค้าสมุดกันน้ำ ภายใต้แบรนด์ JOUR, กลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมสำหรับองค์กร นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ Doughnut Bag, อุปกรณ์ศิลปะ Folio Art Shop, กลุ่มสินค้า gift and accessories ภายใต้แบรนด์ Mark Present,
บริษัท อโพสโทรฟี แอล จำกัด
บริษัท อโพสโทรฟี แอล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มเครื่องหนังเป็นหลัก ภายใต้แบรนด์ Folio, กลุ่มสินค้าสมุดกันน้ำ ภายใต้แบรนด์ JOUR, กลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมสำหรับองค์กร นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ Doughnut Bag, อุปกรณ์ศิลปะ Folio Art Shop, กลุ่มสินค้า gift and accessories ภายใต้แบรนด์ Mark Present,

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องหนังเป็นหลัก เราจึงมีวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตเป็นเศษหนังจำนวนมาก เรามีความคิดเห็นตรงกันว่า เศษหนังเหล่านี้น่าจะสร้างประโยชน์กับคนบางกลุ่มได้ จึงได้มีการระดมความคิดและสรุปว่า เราจะนำเศษหนังที่มีไปทำกิจกรรมกับเด็กพิการที่บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ใกล้ออฟฟิตเราด้วย

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ตอนเราเข้าไปพูดคุยกับทางบ้านนนทภูมิ ปัญหาแรกกที่พบคือ ที่นั่นมีกลุ่มงานอาชีวบำบัดเครื่องหนังแต่ขาดคนฝึกทักษะ ขาดการทำกิจกรรมใหม่ๆ เราก็เลยยินดีที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ เราได้นำพนักงานในบริษัทผลัดเปลี่ยนกันไปทำกิจกรรมที่นั่นทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 1 วัน เป็นเวลา 4 เดือน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ชวงแรกๆ ที่เราเขาไปทํากิจกรรมกับนองๆ ปญหาหลักที่ทําใหนองๆ ไมกลาแสดงออก และไมสนุกกับกิจกรรมเลย นั่นคือความกลัว กลัวถูก-กลัวผิด ซึ่งพอเราเห็นตรงจุดนี้ จึงนํากิจกรรมทางศิลปะเขามาแทรก ผลที่ไดคือ นองๆ มีอิสะที่จะแสดงออกมากขึ้น กลาที่จะสรางสรรคผลงานหรือสื่อสาร ในสิ่งที่เขาคิด ใหเราไดรับรูมากขึ้น จากการคนพบในระหวางกิจกรรมเหลานี้ ทําใหเราไดเห็นคาเร็กเตอรในงานศิลปะ ของนองๆ แตละคน ไดเห็นตัวการตูน ที่วาดผานจินตนาการแบบซํ้าแลวซํ้าอีก จนกลายเปนลายเสนที่มีเอกลักษณ สําหรับเราแลวมันคือลายเสนที่บงบอก ความเปนตัวตนของเด็กแตละคน มากไปกวานั้นยังเปนลายเสนที่สรางแรงบันดาลใจ ใหเราทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องราวเหลานี้ขึ้นมา จึงเกิดเปนไอเดียที่จะนําผลงานลายเสนของนองๆ มาถายทอดลงบนสินคาเพื่อสงตอความรูสึก ผานผลงานใหคนอื่นไดสัมผัสถึงคุณคาที่เราภูมิใจ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กกลุ่มนี้ทั้งทางร่างกสยและจิตใจ และกิจกรรมที่เราทำสร้างผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการถึงถึงพนักงานในบริษัทเราด้วย และเห็นช่องทางที่จะนำผลงานหรือสิ่งที่ได้จากกิจกรรมมาผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย เราต้องการสร้างรายได้เพื่อหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้โปรเจคนี้ดำเนินต่อไปได้ จึงทำเรื่องขอนุญาตกับทางกรมคุ้มครองและพัฒนาคนคนพิการในการดำเนินการทางธุรกิจ เงินรายได้จะถูกหักเป็นต้นทุนการผลิต 60% แบ่งเข้าโปรเจค 20% และอีก 20% จะนำไปสนับสนุนเด็กและสถานสงเคราะห์

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 300,000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1072