จีอีพีพี สะอาด

จีอีพีพี สะอาด

GEPP provides an online platform that connects critical stakeholders towards a single goal to manage Thailand's waste more efficiently and sustainably by using data-driven approach.
จีอีพีพี สะอาด
GEPP provides an online platform that connects critical stakeholders towards a single goal to manage Thailand's waste more efficiently and sustainably by using data-driven approach.

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

We aim to reshape Thai people's behavioral change in managing waste in their daily lives to reduce our use of landfills and incineration that contaminate our air and water sources.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

We provide a free online platform for everyone to request a pick-up of their recyclables. In addition, we provide free informative content on our social media page to educate on how to sort waste properly and easily.

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ เนื้อหาการแยกขยะอย่างถูกวิธีในองค์กร สำนักงานและที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  317