ธรรมธุรกิจ

ธรรมธุรกิจ

วิสาหกิจเพื่อสังคมด้าน อาหาร สุขภาพ ท่องเที่ยว ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ธรรมธุรกิจ
วิสาหกิจเพื่อสังคมด้าน อาหาร สุขภาพ ท่องเที่ยว ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

สร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีบันได๙ขั้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ การเมือง ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ ให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  315